COVID-19 – mimořádná výzva Proof-of-Concept projektů

Vzhledem k naléhavosti situace ohledně pandemie COVID-19 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého (VTP UP) vyhlašuje mimořádnou výzvu Proof-of-Concept (PoC) projektů, které se věnují výzkumným tématům souvisejícím s touto pandemií.  S ohledem na situaci bude urychlený proces schvalování.

Technologická agentura ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 rozhodla, že příjemci projektů budou moci požádat o jejich rozšíření. Řešitelé projektů v rámci programu GAMA 2, kteří se zabývají výzkumem souvisejícím s COVID-19, budou mít přednostní podporu svých dílčích projektů, které se zabývají některým řešením pandemie. VTP UP, jako koordinátor projektů, tímto vyhlašuje mimořádnou výzvu zaměřenou na danou problematiku.
Hledáme takové VaV projekty, jejichž obsahem jsou nástroje, které mohou pomoci s bojem s epidemií a zmírnit její následky. Touto cestou si Vás dovolujeme vyzvat, pokud dospějete k názoru, že lze téma Vašeho výzkumu v této naléhavé potřebě operativně přizpůsobit, případně rozšířit řešitelský kolektiv, dejte nám neprodleně prosím vědět“, vyzývá Petr Kubečka, development manažer ve VTP UP.
Zájemci o podporu svého výzkumného záměru mohou vyplnit přihlášku, která je na stránkách  VTP UP. Tentokrát je nutné připojit i zdůvodnění, jak se projekt dotýká COVID-19.
Při psaní projektu je třeba brát v potaz především:
  • Projekt je v přímé souvislosti s COVID-19
  • Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu VaV aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění. Výsledky těchto aktivit/výzkumu musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění.
  • Podpořené mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově právní ochrany případně licence komerčnímu subjektu.
  • Mzdové náklady vycházejí z hrubé mzdy (základ a osobní ohodnocení)
  • Z projektu nelze hradit investice
  • Zájmem TAČR, ale celé společnosti, je rychlé nasazení výsledku do boje s nemocí. Projekt by měl být proto co nejkratší, a to i přes vyšší náklady
Vyplněnou přihlášku pošlete na vtp@upol.cz, v kopii prosím na můj e-mail petr.kubecka@upol.cz. A vzhledem ke karanténě není nutné přihlášku v rámci této výzvy zasílat poštou“, dodal  Petr Kubečka.
Veškeré konzultace ohledně vyplnění přihlášky mohou probíhat on-line nebo telefonicky po předchozí domluvě. Proces schvalování přijaté přihlášky bude co nejvíce urychlen – po přijetí bude okamžitě vyhodnocena a poslána Radě pro komercializaci UP pro per-rollam hlasování. Poté bude vybraný projekt zaslán na TAČR ke schválení. Je přislíbeno, že TAČR učiní veškeré kroky k tomu, aby přihlášky byly v co možná nejkratším čase posouzeny a vyhodnoceny.
Tato výzva probíhá souběžně s 3. kolem kontinuální výzvy pro příjem přihlášek projektů v rámci programu GAMA 2. více informací naleznete na stránkách VTP UP.