Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Průtokový elektrochemický analyzátor EcaFlow

Pracoviště přístroje "Průtokový elektrochemický analyzátor EcaFlow"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř elektroanalytických metod
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra analytické chemie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výzkumná skupina laboratoře elektroanalytických a separačních metod je zaměřena zejména na studium elektrochemických vlastností a analýzu fyziologicky aktivních látek jako jsou antioxidanty, léčiva, pesticidy apod. a sledování mezifázové aktivity tenzidů a fosfolipidů. Při studiu uvedené problematiky jsou využívány moderní voltametrické techniky a vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC).

Voltametrické techniky představují velmi citlivý, jednoduchý a finančně málo nákladný nástroj chemické analýzy. Jsou vhodné nejen pro studium oxidačně redukčních dějů, které jsou podstatou mnoha procesů probíhajících v živých organismech, ale také pro sledování mezifázové aktivity různých povrchově aktivních látek.

HPLC je separační metoda využívaná v současnosti téměř ve všech typech laboratoří zabývajících se analýzou a separací organických látek. Široký aplikační rádius této metody zasahuje od analýz poměrně jednoduchých organických molekul, přes nepřeberné množství přírodních a fyziologicky aktivních látek, až k dělení složitých biomakromolekul s velmi vysokou molární hmotností.

Jedním z nejmodernějších a logických trendů je spojování separačních technik s metodami schopnými selektivně a s vysokou citlivostí látky po rozdělení detekovat, popř. identifikovat. Takovým perspektivním spojením je i technika HPLC s elektrochemickou detekcí, která se vyznačuje mimořádnou citlivostí a selektivitou. Díky tomu se dobře uplatní zejména při stopové analýze látek ve složitých matricích.
Charakteristika služeb: Analýza anorganických a organických sloučenin (antioxidanty).
Přístroj "Průtokový elektrochemický analyzátor EcaFlow"
Výrobce Istran (Bratislava)
Počet kusů 1
Podmínky Dohodou
Použití Stanovení stopových i vyšších koncentrací těžkých kovů v různých vzorcích. Stanovení halogenidů, kyselin, zásad, komplexotvorných látek, celkový dusík po převedení na amoniak, fosforečnany, rozpuštěný kyslík.

Princip měření:
EcaFlow využívá principy průtokové elektrochemie, coulometrie a coulometrických titrací. Měření, spolu s dávkováním vzorku, je řízené počítačem a probíhá plně automaticky bez zásahu obsluhy. Naměřený signál se automaticky koriguje na signál pozadí získaného měřením roztoku čistého elektrolytu.
EcaFlow jako jediné zařízení svého druhu na trhu umožňuje také bezkalibrační (\\\"absolutní\\\") stanovení stopových prvků jako Hg, Se, Zn, Cd, Pb, Cu, Mn již na koncentrační úrovni okolo 1 μg/l (ppb).

Aplikace: Stanovení stopových i vyšších koncentrací kovů:
 • Zn, Cd, Pb, Cu v pitných, povrchových a podzemních vodách, ve vínech, lihovinách, půdních výluzích, tuhých vzorcích po mineralizaci
 • Ag ve vodách, půdách, geologických a biologických materiálech
 • As(III) a celkového As v moči, umělých hnojivech a léčivech
 • As(III) a Se(IV) ve vodách a půdních výluzích
 • Mn ve vodách a tuhých vzorcích po mineralizaci
 • Hg ve vodách, půdách, geologických a biologických materiálech po mineralizaci
 • Fe ve vodách
 • Sn, Sb, Bi ve vodách, půdách, geologických a biologických materiálech po mineralizaci
Stanovení halogenidů a dalších aniontů: Cl-, Br- a I- ve vodách, I- v nápojích, potravinách a moči, bromičnany, sulfidy.
Specifikace
 • Potenciostat/galvanostat: 12 V / 10 mA
 • Měrná cela: 353 b
 • Průtokový systém: peristaltický, počítačem řízený
Manual Datasheet ve slovenčtině
Datasheet v angličtině
Externista Ne
Přesun Ano, i mimo budovu
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Průtokový elektrochemický analyzátor EcaFlow"
"Analytická chemie, separace", "Elektrochemie", "Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace"