Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

UV-VIS spektrometr - Lambda 40 and Lamda 35

Pracoviště přístroje "UV-VIS spektrometr - Lambda 40 and Lamda 35"
Jméno pracoviště: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Hlavním cílem Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM) je transfer a vývoj high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe a účast Centra v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. RCPTM se zaměřuje na špičkový výzkum v oblasti nanočástic oxidu kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody, koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické chemii. Jedním z hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické a další přístroje pro komerční využití.
Přístroj "UV-VIS spektrometr - Lambda 40 and Lamda 35"
Výrobce Perkin-Elmer
Počet kusů 2
Použití

Měření absorpčních spekter v roztocích studovaných látek v libovolných rozpouštědlech a difúzně-reflexních spekter látek v pevné fázi. Přístroje lze využít k záznamu přehledových spekter ve zvolené oblasti, ke studiu chemických reakcí a dějů závislých na čase (kinetická měření), k měření při vybraných vlnočtech nebo v inertním prostředí. Lze studovat organické, anorganické a komplexní sloučeniny, produkty chemického průmyslu případně jiných průmyslových odvětví.

Na obrázku je modře znázorněno roztokové (methanol; 10–3 M) spektrum komplexu trans-[RuCl4(DMSO)(L+)]·Me2CO·½DMSO, zelená křivka odpovídá difúzně-reflexnímu spektru téhož komplexu; L+ = protonizovaný 6-(3-chlorbenzyl)aminopurin.

Specifikace

Rozsah vlnových délek: 190–1100 nm

Přesnost a reprodukovatelnost vlnové délky: 0,1 nm, 0,05 nm

Stabilita základní linie: ±0,001 A

Zdroje záření: wolframová (viditelná oblast) a deuteriová (ultrafialová oblast) lampa

Externista
Přesun
Kategorie přístroje "UV-VIS spektrometr - Lambda 40 and Lamda 35"
"Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Biochemie"