Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - PřF - Laboratoř povrchové a koloidní chemie"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř povrchové a koloidní chemie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra fyzikální chemie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Pracoviště je součástí Katedry fyzikální chemie PřF UP Olomouc. Pracovní kolektiv má bohaté teoretické i praktické zkušenosti se studiem a i praktickými aplikacemi v oblasti povrchové chemie a koloidní chemie resp. nanočásticové chemie. Specializuje se zejména na studium přípravy, vlastností a aplikačních možností nanočástic stříbra. Dále se zabývá problematikou povrchové energie a smáčivosti tuhých povrchů a práškových materiálů zejména anorganických (pigmenty), ale i organických materiálů (plasty). Důležitou oblast činnosti tvoří studium rheologického chování čistách kapalin, roztoků a disperzí ? měření viskozity a viskoelastického chování v širokém teplotním rozsahu. V rámci studia chování roztoků povrchově aktivních látek (tenzidů) pak je naše pracoviště schopné stanovit základní parametry procesu tvorby micel ? CMC, agregační číslo, velikost micel atd.
Charakteristika služeb: Z hlediska možných poskytovaných služeb v oblasti povrchové a koloidní chemie nabízíme: Studium povrchových energií a smáčivosti tuhých povrchů, včetně práškových materiálů včetně jejich dispergovatelnosti ve vodě i organických rozpouštědlech. Stanovení povrchového napětí čistých kapalin, jejich směsí a roztoků, včetně roztoků povrchově aktivních látek (tenzidů). Stanovení základních charakteristik roztoků povrchově aktivních látek - stanovení kritické micelární koncentrace a kritické agregační koncentrace (interakce tenzidů s polymery), stanovení velikosti micel. Měření rheologických vlastností kapalin ? viskozita a viskoelasticita v širokém teplotním rozsahu. Studium přípravy a vlastnosti disperzí anorganických i organických látek kondenzačními metodami. Stanovení velikosti a morfologie nanočástic a koloidních částic v rozsahu 0,6 nm až několik mikrometrů metodou DLS (dynamický rozptyl světla na přístrojích firem Brookhaven a Malvern) a TEM (transmisní elektronový mikroskop JEOL). Stanovení povrchového náboje koloidních částic a nanočástic (zeta potenciálu). Stanovení agregátní stability vodných disperzí anorganických a organických látek standardními metodami podle teorie DLVO.Měření molekulové hmotnosti polymerních látek metodou statického rozptylu světla.
Služby "UPOL - PřF - Laboratoř povrchové a koloidní chemie"
Služba Popis
Měření povrchové energie a smáčivosti tuhých látek Studium povrchových energií a smáčivosti tuhých povrchů, včetně práškových materiálů včetně jejich dispergovatelnosti ve vodě i organických rozpouštědlech za využití tenziometru Cahn DCA 315 (dynamická Wilhelmyho metoda).
Měření povrchového napětí kapalin Stanovení povrchového napětí čistých kapalin, jejich směsí a roztoků, včetně roztoků povrchově aktivních látek (tenzidů) za využití tenziometru Lauda TD1 a Cahn DCA 315.
Charakterizace roztoků povrchově aktivních látek Stanovení základních charakteristik roztoků povrchově aktivních látek - stanovení kritické micelární koncentrace a kritické agregační koncentrace (interakce tenzidů s polymery), stanovení velikosti micel za využití tenziometru Cahn DCA 315, Lauda TD1, přístroje pro DLS ZetaSizer Nano a konduktometrické metody.
Měření viskozity kapalin Měření rheologických vlastností kapalin ? viskozita a viskoelasticita v širokém teplotním rozsahu za využití kapilárních viskozimetrů, Höpplerova kuličkového viskozimetru a rotačního viskozimetru Haake RotoVisco 1 (geometrie souosých válců či ?cone-plate?).
Měření velikosti a velikostní distribuce nanočástic a koloidních částic Stanovení velikosti, velikostní distribuce a morfologie nanočástic a koloidních částic v rozsahu 0,6 nm až několik mikrometrů metodou DLS (dynamický rozptyl světla na přístrojích firem Brookhaven a Malvern) a TEM (transmisní elektronový mikroskop JEOL).
Měření zeta potenciálu koloidních částic a nanočástic Stanovení povrchového náboje koloidních částic a nanočástic (zeta potenciálu) a jeho závislosti na vlastnostech jejich disperze (pH, koncentrace pomocných látek apod.) metodou měření elektroforetické pohyblivosti (ZetaSizer Nano fy Malvern a Zeta Plus fy Brookhaven).
Měření agregátní stability vodných disperzí Měření molekulové hmotnosti polymerních látek v kapalné disperzi metodou statického rozptylu světla na přístroji ZetaSizer Nano fy Malvern.
Měření molekulové hmotnosti polymerních látek Měření molekulové hmotnosti polymerních látek v kapalné disperzi metodou statického rozptylu světla na přístroji ZetaSizer Nano fy Malvern.
Přístroje "UPOL - PřF - Laboratoř povrchové a koloidní chemie"
Přístroj Výrobce Rok
Tenziometr Lauda (Thermo) 1997
Tenziometr DCA 315 Thermo-Cahn 0
ZetaPlus - měření velikosti částic Brookhaven (Thermo) 2000