Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Fuzzy expertní systémy, fuzzy regulátory

Pracoviště služby "Fuzzy expertní systémy, fuzzy regulátory"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Charakteristika služeb: Odborná matematická pomoc při řešení výše uvedených typů úloh, konzultace. Přímá spolupráce na řešení aplikací uvedeného typu, spočívající v řešení matematické stránky problému.. Expertízy k modelům hodnocení a rozhodování a fuzzy modelům obecně. Vzdělávání pracovníků v oblasti metod hodnocení a rozhodování (jak klasických tak fuzzy), totéž v oblasti matematických základů fuzzy regulace. V oblasti finanční matematiky Kontaktní osoba: Mgr. Eva Bohanesová, PhD. (bohanese@inf.upol.cz) Katedra může nabídnout konzultace v oblasti klasických modelů finanční matematiky a dále pak prakticky zaměřené konzultace v následujících oblastech: - stavební spoření ? propočty naspořených částek, splátek z úvěrů a překlenovacích úvěrů, tvorba splátkových kalendářů; - hypoteční, spotřebitelské úvěry ? propočty splátek, výpočet RPSN, tvorba splátkových kalendářů; - výpočty v oblasti leasingu. V oblasti matematické statistiky: Kontaktní osoba: Prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc. Dr.h.c. (kubacekl@inf.upol.cz) - konzultace při řešení problémů popisu a analýzy souborů experimentálních dat a při predikci na základě těchto dat; - numerické výpočty a grafické znázornění výsledků z deskripce, analýzy a predikce; - expertízy při optimalizaci přípravy experimentu a při interpretaci získaných výsledků
Služba "Fuzzy expertní systémy, fuzzy regulátory"
Popis Na tomto pracovišti je studována a rozvíjena problematika modelování systémů pomocí bází jazykově vyjádřených pravidel typu ?jestliže, pak?. Byla zde mimo jiné navržena modifikace jedné ze známých metod přibližné dedukce, a pozornost je zaměřována na to, aby výsledky této dedukce mohly být poskytnuty ve verbální podobě. (Fuzzy expertní systémy jsou na tomto pracovišti studovány především jako jeden z možných modelů vícekriteriálního hodnocení.) Fuzzy regulátory, založené na fuzzy systémech výše uvedeného typu, představují nástroj regulace široce používaný v technické praxi (viz např. automobily Škoda, rychlovýtahy, elektrospotřebiče se ?šestým smyslem?, řízení výrobních zařízení a technologických linek), ale také např. v lékařství (řízení přístrojů zajišťujících životně důležité funkce člověka, např. umělé ledviny). Realizace fuzzy regulátoru není přitom technicky a tedy i finančně příliš náročná, podstatou jeho úspěchu je spíš vtip než složitost (zejména u některých konkrétních typů známých fuzzy regulátorů). Doba jejich rozkvětu ještě zdaleka neskončila, a na tomto pracovišti mohou firmy i výzkumná pracoviště najít matematickou oporu při návrhu fuzzy regulátorů různého typu.
Kategorie služby "Fuzzy expertní systémy, fuzzy regulátory"
"Aplikovaná statistika, operační výzkum", "Teorie a systémy řízení"