Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Modely vícekriteriálního hodnocení a rozhodování

Pracoviště služby "Modely vícekriteriálního hodnocení a rozhodování"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Charakteristika služeb: Odborná matematická pomoc při řešení výše uvedených typů úloh, konzultace. Přímá spolupráce na řešení aplikací uvedeného typu, spočívající v řešení matematické stránky problému.. Expertízy k modelům hodnocení a rozhodování a fuzzy modelům obecně. Vzdělávání pracovníků v oblasti metod hodnocení a rozhodování (jak klasických tak fuzzy), totéž v oblasti matematických základů fuzzy regulace. V oblasti finanční matematiky Kontaktní osoba: Mgr. Eva Bohanesová, PhD. (bohanese@inf.upol.cz) Katedra může nabídnout konzultace v oblasti klasických modelů finanční matematiky a dále pak prakticky zaměřené konzultace v následujících oblastech: - stavební spoření ? propočty naspořených částek, splátek z úvěrů a překlenovacích úvěrů, tvorba splátkových kalendářů; - hypoteční, spotřebitelské úvěry ? propočty splátek, výpočet RPSN, tvorba splátkových kalendářů; - výpočty v oblasti leasingu. V oblasti matematické statistiky: Kontaktní osoba: Prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc. Dr.h.c. (kubacekl@inf.upol.cz) - konzultace při řešení problémů popisu a analýzy souborů experimentálních dat a při predikci na základě těchto dat; - numerické výpočty a grafické znázornění výsledků z deskripce, analýzy a predikce; - expertízy při optimalizaci přípravy experimentu a při interpretaci získaných výsledků
Služba "Modely vícekriteriálního hodnocení a rozhodování"
Popis Na tomto pracovišti byla vyvinuta nová teorie hodnocení a na ní založené fuzzy metody, jejichž podstatu je možno srozumitelně vysvětlit i rozhodovateli-nematematikovi, a které jsou přitom schopny efektivně řešit i značně složité vícekriteriální rozhodovací úlohy. Tyto metody umožňují kombinovat hodnocení dle kvalitativních i kvantitativních kritérií, připouští komplikovaný vztah mezi kritérii a celkovým hodnocením, umějí zpracovávat neurčitá vstupní data, využívat expertních znalostí o způsobu hodnocení a jsou schopny poskytovat výsledky i ve verbální podobě. Specialisté tohoto pracoviště dále disponují znalostí širokého spektra jiných, klasických metod vícekriteriálního hodnocení a mají zkušenosti s praktickými realizacemi hodnotících a rozhodovacích modelů různého typu. Uvedený znalostní potenciál katedry lze využít při řešení např. následujících úloh: - Výběrová řízení ve shodě s platným zákonem o státních zakázkách. - Evaluace institucí jako jsou nemocnice, školy apod., a jimi zajišťovaných činností a procesů (realizované jejich zřizovateli, popř. realizované v souvislosti s uplatňováním ISO 9001). - Měření rizikovosti (rating) klientů bankami a pojišťovnami. - Hodnocení pracovníků, výběrová řízení v personalistice, výběr vhodné rekvalifikace pro daného nezaměstnaného na pracovních úřadech. - Srovnávání konkurenčních výrobků (buď je provádějí výrobci sami při přípravě výrobkových inovací, nebo např. spotřebitelské organizace). - Rozdělování disponibilních finančních prostředků dle přínosu jednotlivých subjektů k naplnění společného cíle charakterizovaného soustavou kritérií ? rozdělování dotací institucím, odměn členům týmu apod.. - Agregované hodnocení rizikovosti pacienta na základě výsledků základních vyšetření. - Matematické modely pro stanovení psychiatrické diagnózy, resp. stanovení typu osobnosti klienta na základě znalostí experta a výsledků baterie standardních dílčích testů. (Navržen nový způsob měření výsledků testů v psychologii a psychiatrii.) - Porovnání ekologického řešení ochrany říční krajiny před povodněmi s řešením čistě technickým, přičemž toto porovnání je schopno zohlednit kvalitativní ekologické přínosy.
Kategorie služby "Modely vícekriteriálního hodnocení a rozhodování"
"Aplikovaná statistika, operační výzkum", "Teorie a systémy řízení"