Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Modely rozhodování v podmínkách rizika a neurčitosti

Pracoviště služby "Modely rozhodování v podmínkách rizika a neurčitosti"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Charakteristika služeb: Odborná matematická pomoc při řešení výše uvedených typů úloh, konzultace. Přímá spolupráce na řešení aplikací uvedeného typu, spočívající v řešení matematické stránky problému.. Expertízy k modelům hodnocení a rozhodování a fuzzy modelům obecně. Vzdělávání pracovníků v oblasti metod hodnocení a rozhodování (jak klasických tak fuzzy), totéž v oblasti matematických základů fuzzy regulace. V oblasti finanční matematiky Kontaktní osoba: Mgr. Eva Bohanesová, PhD. (bohanese@inf.upol.cz) Katedra může nabídnout konzultace v oblasti klasických modelů finanční matematiky a dále pak prakticky zaměřené konzultace v následujících oblastech: - stavební spoření ? propočty naspořených částek, splátek z úvěrů a překlenovacích úvěrů, tvorba splátkových kalendářů; - hypoteční, spotřebitelské úvěry ? propočty splátek, výpočet RPSN, tvorba splátkových kalendářů; - výpočty v oblasti leasingu. V oblasti matematické statistiky: Kontaktní osoba: Prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc. Dr.h.c. (kubacekl@inf.upol.cz) - konzultace při řešení problémů popisu a analýzy souborů experimentálních dat a při predikci na základě těchto dat; - numerické výpočty a grafické znázornění výsledků z deskripce, analýzy a predikce; - expertízy při optimalizaci přípravy experimentu a při interpretaci získaných výsledků
Služba "Modely rozhodování v podmínkách rizika a neurčitosti"
Popis Na katedře byly vyvinuty nové fuzzy-stochastické modely rozhodování, které akceptují skutečnost, že pravděpodobnosti možných budoucích stavů světa nebo scénářů vývoje světa jsou dané ve většině úloh pouze expertně a jsou proto nutně neurčité povahy (neurčitost těchto pravděpodobností plyne navíc i z neurčitosti stavů světa samotných ? viz např. stavy jako ?ekonomický pokles?, ?stagnace?, ?růst?). Opět je samozřejmostí znalost širokého spektra metod rozhodování v podmínkách rizika a je k dispozici i znalost některých velmi pokročilých metod analýzy rizika. Tyto matematické znalosti mají využití při řešení všech rozhodovacích problémů, kde důsledek volby dané rozhodovací varianty je ovlivňován náhodnými faktory, tj. např. v oblasti peněžnictví (fuzzy optimalizace investování peněž), ve výzkumu a vývoji (rozhodování v oblasti vývoje nových výrobků, fuzzy optimální rozdělování peněz na výzkumné projekty), ale také např. zemědělství (fuzzy optimální osetí ploch plodinami).
Kategorie služby "Modely rozhodování v podmínkách rizika a neurčitosti"
"Aplikovaná statistika, operační výzkum", "Teorie a systémy řízení"