Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Matematické a počítačové modelování v oblasti aplikované matematiky

Pracoviště služby "Matematické a počítačové modelování v oblasti aplikované matematiky"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Charakteristika služeb: Odborná matematická pomoc při řešení výše uvedených typů úloh, konzultace. Přímá spolupráce na řešení aplikací uvedeného typu, spočívající v řešení matematické stránky problému.. Expertízy k modelům hodnocení a rozhodování a fuzzy modelům obecně. Vzdělávání pracovníků v oblasti metod hodnocení a rozhodování (jak klasických tak fuzzy), totéž v oblasti matematických základů fuzzy regulace. V oblasti finanční matematiky Kontaktní osoba: Mgr. Eva Bohanesová, PhD. (bohanese@inf.upol.cz) Katedra může nabídnout konzultace v oblasti klasických modelů finanční matematiky a dále pak prakticky zaměřené konzultace v následujících oblastech: - stavební spoření ? propočty naspořených částek, splátek z úvěrů a překlenovacích úvěrů, tvorba splátkových kalendářů; - hypoteční, spotřebitelské úvěry ? propočty splátek, výpočet RPSN, tvorba splátkových kalendářů; - výpočty v oblasti leasingu. V oblasti matematické statistiky: Kontaktní osoba: Prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc. Dr.h.c. (kubacekl@inf.upol.cz) - konzultace při řešení problémů popisu a analýzy souborů experimentálních dat a při predikci na základě těchto dat; - numerické výpočty a grafické znázornění výsledků z deskripce, analýzy a predikce; - expertízy při optimalizaci přípravy experimentu a při interpretaci získaných výsledků
Služba "Matematické a počítačové modelování v oblasti aplikované matematiky"
Popis Naše pracoviště se věnuje matematickému modelování poměrně široké škály reálných procesů. Každý reálný proces ? fyzikální, chemický, biologický, technický, atd. ? podléhá jistým přírodním zákonům. Matematické modelování těchto procesů sestává z 1. Formulace matematického modelu na základě fyzikálních, chemických, biologických (či jiných) principů daného problému. Matematický model sestává většinou z jedné nebo více parciálních nebo obyčejných diferenciálních rovnic, popřípadě z diskrétních dynamických systémů, nebo kombinace obojího. 2. Analýzy modelu, tj. zkoumání existence řešení, jednoznačnosti řešení a závislosti řešení na okrajových a počátečních podmínkách a datech úlohy. Toto je nezbytné pro rozhodnutí, zda je zvolený matematický popis adekvátní. Je to rovněž nezbytné pro následující numerické řešení a interpretaci výsledků. 3. Numerického řešení modelu a výsledné vizualizace řešení. Numerické řešení předpokládá buď využití existujícího matematického softwaru nebo tvorbu vlastního řešiče. Výsledky je rovněž potřeba interpretovat tak, aby jich bylo možno využít v praxi. 4. Optimalizace, tj. z návrhu modelů, procedur a strategií, které jsou nejlepší možné vzhledem k daným omezením. Lze navrhovat například nejlevnější či nejrychlejší varianty daných procesů. Matematické modelování je použitelné ve fyzice, chemii, biologii, vědách o Zemi, inženýrských problémech, ale i softwarovém inženýrství a podobně. Pro numerické řešení a vizualizaci výsledků máme k dispozici následující software: Matlab, COMSOL Multiphysics, ANSYS.
Kategorie služby "Matematické a počítačové modelování v oblasti aplikované matematiky"
"Aplikovaná statistika, operační výzkum", "Teorie a systémy řízení", "Teorie informace"