Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Měření zeta potenciálu koloidních částic a nanočástic

Pracoviště služby "Měření zeta potenciálu koloidních částic a nanočástic"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř povrchové a koloidní chemie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra fyzikální chemie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Pracoviště je součástí Katedry fyzikální chemie PřF UP Olomouc. Pracovní kolektiv má bohaté teoretické i praktické zkušenosti se studiem a i praktickými aplikacemi v oblasti povrchové chemie a koloidní chemie resp. nanočásticové chemie. Specializuje se zejména na studium přípravy, vlastností a aplikačních možností nanočástic stříbra. Dále se zabývá problematikou povrchové energie a smáčivosti tuhých povrchů a práškových materiálů zejména anorganických (pigmenty), ale i organických materiálů (plasty). Důležitou oblast činnosti tvoří studium rheologického chování čistách kapalin, roztoků a disperzí ? měření viskozity a viskoelastického chování v širokém teplotním rozsahu. V rámci studia chování roztoků povrchově aktivních látek (tenzidů) pak je naše pracoviště schopné stanovit základní parametry procesu tvorby micel ? CMC, agregační číslo, velikost micel atd.
Charakteristika služeb: Z hlediska možných poskytovaných služeb v oblasti povrchové a koloidní chemie nabízíme: Studium povrchových energií a smáčivosti tuhých povrchů, včetně práškových materiálů včetně jejich dispergovatelnosti ve vodě i organických rozpouštědlech. Stanovení povrchového napětí čistých kapalin, jejich směsí a roztoků, včetně roztoků povrchově aktivních látek (tenzidů). Stanovení základních charakteristik roztoků povrchově aktivních látek - stanovení kritické micelární koncentrace a kritické agregační koncentrace (interakce tenzidů s polymery), stanovení velikosti micel. Měření rheologických vlastností kapalin ? viskozita a viskoelasticita v širokém teplotním rozsahu. Studium přípravy a vlastnosti disperzí anorganických i organických látek kondenzačními metodami. Stanovení velikosti a morfologie nanočástic a koloidních částic v rozsahu 0,6 nm až několik mikrometrů metodou DLS (dynamický rozptyl světla na přístrojích firem Brookhaven a Malvern) a TEM (transmisní elektronový mikroskop JEOL). Stanovení povrchového náboje koloidních částic a nanočástic (zeta potenciálu). Stanovení agregátní stability vodných disperzí anorganických a organických látek standardními metodami podle teorie DLVO.Měření molekulové hmotnosti polymerních látek metodou statického rozptylu světla.
Služba "Měření zeta potenciálu koloidních částic a nanočástic"
Popis Stanovení povrchového náboje koloidních částic a nanočástic (zeta potenciálu) a jeho závislosti na vlastnostech jejich disperze (pH, koncentrace pomocných látek apod.) metodou měření elektroforetické pohyblivosti (ZetaSizer Nano fy Malvern a Zeta Plus fy Brookhaven).
Kategorie služby "Měření zeta potenciálu koloidních částic a nanočástic"
"Fyzika pevných látek a magnetismus", "Fyzikální chemie a teoretická chemie", "Průmyslová chemie a chemické inženýrství"